A Bridge betwen The West & The East

Pojištění CMR

Pojištění CMR
Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce
Pojištění uzavírá silniční dopravce pro případ, že na přepravovaném nákladu vznikne škoda. Pojištění je určeno všem provozovatelům veřejné silniční nákladní dopravy (tedy dopravy pro cizí potřeby), kteří svou činnost provozují na základě platné koncesní listiny nebo povolení dopravního úřadu.
Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce chrání před rizikem značných ztrát. Hodnota přepravovaného zboží bývá často velmi vysoká. Pokud je dopravce pojištěn, pojišťovna za něj v případě nešťastné náhody oprávněné požadavky přepravce uhradí.
Výhody pojištění
Široký rozsah pojištění
Pojištění pokrývá odpovědnost silničního dopravce za škody na věci v rozsahu daném zákony a mezinárodními úmluvami. Kromě standardních případů se vztahuje na:
 
  • nakládku a vykládku zboží určeného k přepravě
  • přepravu rychle se kazícího zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
  • přepravu nebezpečného zboží s výjimkou výbušnin a třaskavin (lze je připojistit)
Územní platnost
V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody nastalé:
 
  • při vnitrostátní dopravě na území České republiky
  • při mezinárodní dopravě na území Evropy (s výjimkou států bývalé Jugoslávie, bývalého Sovětského svazu a asijské části Turecka; výjimka se netýká Slovinska, Litvy, Lotyšska a Estonska)
Náklady na soudní spor
V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit). Pojišťovna rovněž poskytne náhradu přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících škod.
Volitelná připojištění
Z výluk uvedených v pojistných podmínkách lze připojistit škody:
 
  • na přepravovaných motorových vozidlech v rámci odtahové služby
  • na přepravovaných použitých nebo porouchaných strojích a zařízeních
  • na výbušninách a třaskavinách
  • na přepravovaných živých zvířatech
  • vzniklé odcizením přepravovaného zboží (včetně pohřešování a loupežného přepadení)
Další připojištění
Připojistit lze také škody způsobené smluvním dopravcem (následným dopravcem, poddopravcem) a škody nastalé při vnitrostátní dopravě prováděné na území jiného státu (tzv. kabotáž).
Pojistné podmínky
 
  Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005
ke stažení ve formátu PDF  (63 kB)
  Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce DPPD 2005
ke stažení ve formátu PDF  (50.1 kB)
obchodní partneři