A Bridge betwen The West & The East

KODEX JEDNÁNÍ

Kodex jednání zasilatele

Článek 1 - Poslání Kodexu

Zasílatelé sdružení ve Svazu spedice a logistiky České republiky se dohodli, že budou dodržovat ustanovení tohoto Kodexu zejména s cílem
 1. udržovat korektní obchodní vztahy členů Svazu spedice a logistiky ČR s jejich zákazníky a dodavateli služeb i mezi členy navzájem,
 2. posilovat důvěru veřejnosti k profesi zasílatele především tím, že již samotné členství ve Svazu musí být zárukou odborné úrovně, spolehlivosti a vysoké kvality veškerých zasílatelských i doplňkových služeb,
 3. hájit a chránit zájmy členů Svazu spedice a logistiky ve vztahu k obchodním partnerům, orgánům státní správy a dalším subjektům.

Článek 2 - Zásady chování a jednání zasílatele

 1. Ve vzájemném vztahu se řídí členové Svazu spedice a logistiky zejména těmito zásadami:
  • obchodní soutěž mezi sebou vedou čestným a poctivým způsobem,
  • respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodní zvyklosti,
  • vyvarují se šíření nepravdivých, neúplných či zkreslených informací o svých konkurentech a jejich zaměstnancích,
  • reklamu vedou pravdivě a v souladu se zásadami čestné soutěže.
 2. Členové Svazu spedice a logistiky přijímají zejména tyto závazky:
  • dodržovat stanovy Svazu, ustanovení Všeobecných zasílatelských podmínek Svazu a dalších základních dokumentů schválených valnou hromadou Svazu,
  • uzavírat odpovídající pojištění odpovědnosti zasílatele,
  • vyvarují se šíření nepravdivých, neúplných či zkreslených informací o svých konkurentech a jejich zaměstnancích,
  • reklamu vedou pravdivě a v souladu se zásadami čestné soutěže.
 3. Při jednání s obchodními partnery se členové Svazu řídí především těmito zásadami:
  • uplatňování zdvořilého a korektního přístupu k obchodním partnerům, k sobě navzájem i ke svým zaměstnancům,
  • řádné uzavírání zasílatelských i jiných smluv s přesným stanovením dodacích, platebních a dalších základních podmínek,
  • dodržování platných právních norem českého právního řádu i podmínek mezinárodních smluv a dohod,
  • respektování oprávněných nároků i obchodních zájmů partnerů a obchodního tajemství,
  • řádné plnění veškerých závazků plynoucích z uzavřených smluv.

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

 1. Zvláště hrubé nebo opakované porušování zásad tohoto Kodexu je důvodem k vyloučení člena ze Svazu rozhodnutím valné hromady Svazu.
 2. Toto znění Kodexu bylo schválenou valnou hromadou Svazu spedice a logistiky ČR dne 22.3.2000.
obchodní partneři