A Bridge betwen The West & The East

Dohoda ADR

Dohoda ADR

Dohoda ADR je "Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí" zkratka je převzata  z anglického pojmenování "European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road"
 
POVINNOSTI ODESÍLATELE 
Odesílatel nebezpečných věcí je povinen předat k přepravě jen zásilky, které odpovídají požadavkům ADR. Musí mimo jiné:
·          Zatřídit, zabalit a označit nebezpečné věci
·          Dodržet ustanovení  o zákazu společné nakládky, pokud ji odesilatel sám provádí
·          Nepředat  k přepravě nebezpečné věci, u kterých přeprava po silnici není dovolena
·          Předat dopravci v písemné formě pokyny pro řidiče
·          Uvést správně a úplně údaje v přepravním dokladu (včetně prohlášení odesílatele)
·          Předat řidiči kopii zvláštního povolení pro přepravu radioaktivních materiálů (viz. Vyhláška č 143/1997 Sb., o přepravě a dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů
·          Přezkoumat před nakládkou nebezpečného zboží průvodní doklady a provést vizuální kontrolu, zda vozidlo a jeho zařízení splňují předepsaná ustanovení
·          Řádně označit kontejnery s nebezpečným zbožím
·          Zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečného zboží
·          Ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
·          Povinnosti odesílatele musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřeby 
POVINNOSTI DOPRAVCE
Dopravce mimo jiné musí:
·          K přepravě nebezpečných věcí použít pouze vozidla k tomu způsobilá
·          Zabezpečit, aby řidič měl povinnou výbavu včetně výstražných oranžových tabulek, případně i bezpečnostních značek
·          Zabezpečit závozníka ve vozidle, pokud je tak předepsáno
·          Zabezpečit, aby přepravu prováděli pouze řidiči k tomu vyškolení a vlastnící o tomto školení platné osvědčení
·          Zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí
·          Zajistit, aby řidič  
     1.       měl během přepravy s sebou a na požádání předložil oprávněným osobám ke kontrole průvodní doklady, funkční hasící přístroje a povinnou výbavu vozidla
     2.       nepřevzal k přepravě a nepřepravoval kus, jehož obal je poškozen nebo netěsný
     3.       provedl v případě nehody vozidla nebo mimořádné události opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče
     4.       dodržel předpisy týkající se nakládky, vykládky a manipulace, pokud nakládku sám provádí, včetně zákazu společné nakládky, provozu vozidla a dozoru nad vozidly
·          povinnosti dopravce musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřeby
·          ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí 
 
obchodní partneři