A Bridge betwen The West & The East

PROJEKT XIXOIO

PROHLÁŠENÍ NABYVATELE
znění účinné od 14.4. 2022 Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
  • -  nabytím jednoho (1) tokenu za 1,- Kč („Registrační token“) Nabyvateli nevzniká nárok na podíl na zisku emitenta ani jakýkoliv jiný nárok vůči emitentovi nebo XIXOIO s výjimkou speciálního přístupu pro tokenholdery na profilu emitenta na platformě xixout.com;
  • -  XIXOIO a emitent mají právo Registrační token kdykoliv přejmenovat, nahradit jiným tokenem emitenta, přiřadit mu jiná práva a v případě ukončení aktivit emitenta na platformě xixout.com vymazat (tzv. spálit) tento Registrační token;
  • -  v případě vymazání tokenu dle předchozí věty nemá Nabyvatel nárok na vracení ceny (1,- Kč), kterou za Registrační token uhradil;
  • -  odlišně od Sazebníku je první nabytí Registračního tokenu osvobozeno od poplatku za obchodní pokyn;
  • -  Registrační token nelze převést na třetí osobu.
obchodní partneři